Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Kamu yönetimi ve yolsuzluk - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Dr.Mürteza HASANOĞLU ¬

Doç MürtezaHASANOĞLU

 Kamu yönetimi ve yolsuzluk

 Yazı Boyutu

 Tarih : 01.07.2011 - 18:19:38


Kamu yönetimi ve yolsuzluk

 

  Türk Toplumu, kamu yönetiminin üstlendiği hizmetleri, kaynakları etkin ve verimli kullanarak, zamanında ve gereken en kısa süre içinde, bir başka deyişle hızlı bir biçimde üretmesini beklemektedir. Genelde modern yönetim bilimi, özelde kamu yönetimi disiplini, etkin verimli ve hızlı çalışan, nitelikli mal ve hizmet üreten kuruluşların benimsemeleri ve uygulamaları gereken ilke, önlem, yöntem ve teknikleri belirlemeye ve geliştirmeye çalışmaktadır.

  Yolsuzlukların yapılmasıyla bir ülkenin ekonomik ve siyasal düzeni, sosyal ve ahlaki yapısı, hukuk ve asayiş düzeni doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Yolsuzlukların yaygılaşması, serbest pazar ekonomisinin temel dinamikleri olan; serbest rekabet, kişisel girişimler, fiyatların oluşması, mal ve hizmetlerin sunulmasında arz-talep dengesinin sağlanması gibi unsurları tahrip etmekte ve hatta işleyemez duruma getirebilmektedir. Ayrıca her bir mali suçun ülke ekonomisine reel olarak verdiği zararların hesaplanması durumunda, bu suçla mücadelenin önemi net olarak anlaşılmaktadır.

  Yolsuzluğun; bürokrasiyi ve siyaseti çürüttüğü, enflasyonu körüklediği, ekonomiye zarar verdiği, haksız rekabet yarattığı, böylece devlete ve halka zarar verdiği kabul edilen evrensel bir gerçektir. Yolsuzluğun sadece günümüz toplumlarına özgü bir olgu olmayıp, en az devletler kadar eskilere dayandığı bir gerçektir.

  Yolsuzluğun şüphesiz en önemli etkisi, demokrasinin vazgeçilmez koşulu olan ‘hukuka bağlılık’ ilkesi üzerindeki etkisidir. Yolsuzluklar, demokraside tüm bireylerin hukuk önünde eşitliği ilkesini ortadan kaldırarak, kamu mallarına ve olanaklarına eşitlik içinde ulaşabilme ilkesini zedelemekte ve böylece kamusal makamları ya da görevleri, küçük bir gruba hizmet sunan ve karşılığında çıkar sağlanan bir tür ayrıcalıklı yerlere dönüştürmektedir.

  Bunların yanı sıra yolsuzluklar, yasal otoriteye karşı duyulan saygıya da büyük zarar vermekte, siyasi otorite halkın desteğinden yoksun kalmakta, iktidar ile halk arasında kopukluklar başlamaktadır.

  Bir görevlinin görevini bir gerçek veya tüzel kişiye haksız çıkar sağlayacak biçimde yapması ya da bu kişinin eylemlerini görmezlikten gelmesini sağlamak için kendisine verilen para, hediye ya da sağlanan olanak olarak tanımlayabileceğimiz rüşvet, devletin ortaya çıktığı çağlardan bu yana güncelliğini korumuş, modern ceza yasalarında suç olarak düzenlenmiştir (Bozkurt ve Ergun,1998). 

  İngilizce “corruption” sözcüğü ile tanımlanan yolsuzluk tam karşılığı bulunmamakla birlikte siyaset adamları ya da kamu yöneticilerinin normları ihlal edici (hukuki, kültürel ya da ahlaki) gayrı meşru uygunsuz, kötü ve haksız davranış ve eylemlerini belirleyen genel anlamlı bir sözcüktür (Şaylan, 1975:83).

  Her kurum üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirirse, yolsuzluk kapsamında suçu işleyen yetkililer temizlenmeye başlayacak ve gelecek nesiller daha iyi bir toplumda yaşama şansını elde edeceklerdir.

  Kamu sektöründe yolsuzluk, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri uygulanmalıdır, 

Hükümetlerin sağladığı bilgi sayesinde vatandaşların hükümet politikaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır, 

  Mevcut durum, karar ve faaliyetler hakkındaki bilgilerin, somut ve anlaşılır olması gereklidir,

  Bilgi paylaşımı, mali saydamlık, parasal ve finansal politikalarda saydamlık sağlanmalıdır,

  Hükümetlerin rolü ve sorumlulukları açıkça belirlenmelidir,

  Hükümetlerin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirilmelidir,

  Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlama süreci açık olmalıdır,

  Maliye konularındaki bilginin güvenilirliğinin bağımsız olması sağlanmalıdır,.

  Kamu hizmetleri reformu, Yargı reformu, Vergi Politikası ve idari reformlar yapılmalıdır,

  Çalışanları için etik konular ve etik eğitimi verilmelidir,

  İyi yönetim ve güvenilir kamu idareler geliştirilmelidir,

  Sivil toplum ve sendikalar desteklenmelidir,

  Yatırımlar, vergiler ve diğer mali konular basit, anlaşılabilir olmalıdır,

  Kanunlar sadece yapılmamalı, uygulanmalıdır,

  Yolsuzluk konularında toplumsal farkındalık bilinci artırılmış olacaktır,

  Yolsuzlukla mücadelede, kolluk kuvvetlerine olduğu kadar, diğer denetleme görevi olan kurumlara, sivil toplum kurumu/kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu/kuruşu yetkilileri, özel sektör yetkilileri ve yerel yönetim yetkililerine seminerler verilmelidir,

Yolsuzlukla mücadelede daha etkin ve verimli olunması öncelikle, kamu sektöründe şeffaflığın sağlanmalıdır,

  İyi yönetim ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmelidir,

  Yolsuzluğa karşı toplumun duyarlılığının artırılmalıdır,

  Kısa ve uzun vadeli politikaların hayata geçirilmelidir,

  Uygulamaların sürekliliğinin sağlanmalıdır.

  Devlet bütçesi rüşvet sonucu büyük zarar görmekte, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları için tehdit oluşturmakta, serbest piyasa ekonomisinin gereği olan rekabet yerini haksız rekabete bırakmakta, toplumsal düzen bozulmakta, yasalar uygulanamamakta, toplumsal dengeler bozulmakta, ahlaki değerler erozyona uğramaktadır (Türk, 2001:1). 

Türk Ceza Kanunda Rüşvet Suçu

Madde 251

  (1) Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

  (2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 252

  (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de, kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

  (2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

   (3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.

   (4) Birinci fıkra hükmü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlanması hâlinde de uygulanır.

   (5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.

 __________________

 AKTAN, Coşkun Can, Kirli Devletten Temiz Devlete, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.

 BOZKURT, Ömer, ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara, 1998.

 ŞAYLAN, Gencay, Toplumsal Değişme, Yöneysel Bozulma ve Yolsuzluk,

 Amme İdaresi Dergisi,   s:83, S:4, c:8, Aralık 1975.

 ŞAYLAN, Gencay, Değişim ve Yolsuzluk, Amme İdaresi Dergisi, s:3, S:3, c:28, Eylül 1995.

 TÜRK, Hikmet Sami, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği,

 Adalet Dergisi, s:1, 2001.

 www.transparency international.org

 www.worldbank.org/coruption

 www.tesev.org.tr


4016 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 20 Puan Verildi
 Kaynak :  Dr.Mürteza HASANOĞLU

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

 05.03.2017

Suriye’ye mi bakmak, Suriye’den mi bakmak?

 03.05.2016

Rusya’yla tekrar komşu olmak

 12.12.2015

Suriye’nin iç savaşında Rusya dönemi

 20.11.2015

İranla varılan nükleer anlaşma bir açılım mı, fiyasko mu?

 20.07.2015

Ortadoğu’nun bitmeyen mücadeleleri

 31.05.2015

21. yüzyılda dünyada doğalgazın jeopolitik, jeostratejik önemi ve TANAP

 23.03.2015

Azerbaycanda yerel yönetimlerin gelişim süreci

 08.01.2015

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ‘Yeni Türkiye’nin miladı mı oldu?

 23.11.2014

Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva

 13.08.2014

Haydar Aliyev Vakfı: Azerbaycan gerçeklerinin tebliğine katkısı

 05.06.2014

Dağlık Karabağ’da Ermeni zulmü ve Hocalı katliamı(25-26 Şubat 1992)

 19.03.2014

Arap Baharı, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye yansıması

 15.02.2014

Enerji diplomasisi ve doğalgazda tarihi anlaşma Şahdeniz 2

 09.01.2014

Suriye denklemi

 16.12.2013

Firidun Bey Köçerli Eserleri Kitabı

 09.09.2013

Devlet Başkanlığı seçimleri

 02.09.2013

Doç. Dr. Elçin Ahmedovun Ermenistanın Azerbaycana Yönelik Tecavüzü kitabı

 14.07.2013

Mısır Arap Baharı’nı yanlış mı anladı?

 11.07.2013

Güney Amerika’dan Kuzey Suriye’ye kadar değişenler

 27.03.2013

Denge durumu

 14.01.2013

Ortadoğu’nun kaosu sona erer mi?

 29.10.2012

Suriye’nin Türk uçağından istediği

 28.07.2012

Küreselleşme ve Çin

 24.06.2012

Ortadoğu’nun yeni değişim halkaları Suriye ve İran

 25.02.2012

Petrolün laneti

 03.11.2011

Libya ve Suriye arasındaki farka analitik bakış

 25.09.2011

Türkiye - Ukrayna ilişkileri ve Ukrayna’da tarım

 15.08.2011

Kamu yönetimi ve yolsuzluk

 01.07.2011

Arap Baharı Suriye’nin kapısında

 07.06.2011

Ortadoğu’daki devrimler

 11.04.2011

Ortadoğu’da demokratik petrol devrimleri

 21.02.2011

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin önemi

 13.01.2011

Azerbaycan -Türkiye ilişkileri perspektifinde Türk Dünyası zirvesi ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği

 21.12.2010

Çin-Türkiye Anlaşmasının başka yüzleri

 20.11.2010

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 10
 Bugün : 104
 Dün : 686
 Toplam : 1085845
 Ip No : 34.237.51.159
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.